หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

09347 EXIMEXIM BANK ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจะได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมขยายระยะเวลา และสามารถขอเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือโรงงานที่ได้รับความเสียหายได้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจส่งออกหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกได้ต่อเนื่อง

          ผู้ได้รับผลกระทบทางตรง หมายถึง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ พื้นที่ของโรงงานและบริษัท รวมทั้งสินค้าที่ผลิตแล้วได้รับความเสียหาย ไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายหรือส่งออกได้ ดังนี้
          1. ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาว จะได้รับพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน แล้วแต่ผลกระทบของลูกค้า
          2. ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน จะได้รับการขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน และ
          3. สามารถขอเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออาคารโรงงานที่ได้รับความเสียหาย ระยะเวลานาน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีในปีแรก และพิจารณาตามความเหมาะสมในปีต่อไป

          ส่วนผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม หมายถึง ผู้ประสบปัญหาโรงงานผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ได้รับผลกระทบ ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบผลิตสินค้า หรือผู้ซื้อหลักอยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับรายอื่นทดแทนได้ รวมทั้งประสบปัญหาการคมนาคม ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อหรือไม่สามารถรับวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เพื่อมาผลิตสินค้าได้ จะได้รับความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ดังนี้
          1. ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาว พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน
          2. ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน จะได้รับขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 180 วัน

 

 

EXIM Thailand Launches Relief Packages for Clients Affected by Floods
in the North and Northeast

          Mr. Pisit Serewiwattana, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that EXIM Thailand had introduced measures to assist the clients hit by the prevailing floods in the North and Northeast. Clients directly and indirectly affected by the floods will be granted debt moratorium of both principal and interest, reduction of interest rates and debt rescheduling. They may also apply for fresh loans for purchase or repair of machinery or factories damaged by the inundation. This aims to ensure that the clients will be able to export or operate export related businesses uninterruptedly.

          Clients directly affected refer to those in the areas of the natural disaster whose factory and office premises as well as the finished products have been damaged to the extent that they cannot proceed with the production for distribution or export. Relief packages for these clients are as follows:
          1. Revolving credit and long-term loan clients will be granted debt moratorium of both principal and interest up to 6 months and reduction of interest rates by 1% per annum for 6-12 months based on the severity of the impact.
          2. Revolving credit clients will be granted extension of the tenor of promissory notes exceeding that formerly approved by the Bank to be up to 360 days including the original tenor, and
          3. Eligible clients may apply for a 5-year term loan for purchase or repair of machinery or factory buildings damaged by the floods with a grace period of not exceeding 1 year and interest rate of 5% per annum in the first year and as considered appropriate in the following years.

          Clients indirectly affected refer to the clients whose producers or suppliers are affected by the floods, resulting in shortage of raw materials for their production process, or whose major buyers are located in the flooded areas and no distribution can be made to other buyers in substitution, or whose transportation of products to buyers or raw materials from suppliers are disrupted, which accordingly disable their production. Relief packages for these clients are as follows:
          1. For revolving credit and long-term loan clients, debt moratorium of both principal and interest up to 6 months and reduction of interest rates by 1% per annum for 6 months.
          2. For revolving credit clients, extension of the tenor of promissory notes exceeding that formerly approved by the Bank to be up to 180 days including the original tenor.

 


AO09347

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!