หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABaFTADUL

กองทุน FTA หนุนยกระดับโคเนื้อไทยพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดโลก

   กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือผู้ผลิตโคเนื้อไทย ผลักดันยกระดับและพัฒนาศักยภาพให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมเดินหน้าช่วยส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเปิดเสรีการค้าไทย - ออสเตรเลียต้นปี 64

   นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ณ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จและได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หรือกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมฯ ได้สนับสนุนให้สหกรณ์ฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบโรงฆ่าสัตว์ใหม่ให้ได้มาตรฐาน GMP และฮาลาล เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และผลักดันการส่งออกสู่อาเซียน รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ตลาดโคเนื้อของไทย และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (Thai-Australian Free Trade Agreement : TAFTA) ซึ่งจะมีการลดภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 0 และยกเลิกการจำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้าโคเนื้อและเครื่องใน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

      ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ พบว่าสหกรณ์ฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และระบบการชำแหละเนื้อตามมาตรฐาน GMP และฮาลาลตามผลการศึกษาของกองทุน FTA เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจรับรอง คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานโรงฆ่าสัตว์ใหม่อย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะทำให้สินค้าจากสหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ สามารถจำหน่ายในตลาดพรีเมี่ยม ตลาดออนไลน์ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในประเทศได้ เช่น Villa Market และ Tops Market เป็นต้น อีกทั้งเนื้อวัวไทยมีคุณสมบัติโดดเด่น มีคุณภาพ รสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งสามารถแข่งขันกับสินค้าเนื้อวัวนำเข้าจากออสเตรเลียได้ และทางสหกรณ์ฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคให้หลากหลายมากขึ้น เช่น เนื้อชาบูสไลด์พร้อมบริโภคแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์สแน็ค เนื้ออบกรอบ ซึ่งคาดว่าจะออกสู่ตลาดได้ภายในสิ้นปีนี้

   นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังมีแผนขยายตลาดส่งออกโคเนื้อมาตรฐาน GMP และฮาลาลสู่ต่างประเทศ ได้แก่ จีน สิงคโปร์ และมาเลเซียอีกด้วย แต่การผลักดันสินค้าโคเนื้อไทยส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ ยังมีข้อจำกัดในด้านกฎระเบียบโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีการเจรจาและทำข้อตกลงการส่งออกเนื้อโคเฉพาะรายกรณีระหว่างสหกรณ์ฯ และประเทศผู้นำเข้า ซึ่งกรมฯ จะให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป

    สำหรับ ผลการดำเนินงานกองทุน FTA ในปี 2560 – 2562 กรมการค้าต่างประเทศสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทั้งหมด 6 โครงการแล้ว ได้แก่ (1) การพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด (2) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทย (3) การยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว (4) การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากระเทียมไทย หอมแดงไทย และหอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค (5) การพัฒนานวัตกรรมการบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์นม และ (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่ง และยังมีโครงการช่วยเหลือฯ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 3 โครงการ ได้แก่ (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และพัฒนาระบบบริหารจัดการของสหกรณ์วาริชภูมิ จำกัด (2) การวิจัยการจัดการซากโคเนื้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายเนื้อโคศรีวิชัย และ (3) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

  ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิตหรือบริการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ หรือต้องการใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือในระยะสั้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!