หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1AAA1ฟรกห

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ เพิ่มมูลค่าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดโลก

        นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน 'lifestyle Lacquerware 2019' กิจกรรมยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ร่วมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้ประกอบการ โดยมี นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ณ โซนไอคอนคราฟ ชั้น 4 ไอคอนสยาม

      งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างการรับรู้และแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนา ภายใต้โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาเครื่องเขินล้านนาควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือหัตถกรรมให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหลากหลาย กระตุ้นให้เกิดการรับรู้และรักษาภูมิปัญญาเครื่องเขินล้านนา พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน และเกิดการคิดค้นการใช้งานรูปแบบใหม่โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านหัตถกรรมเครื่องเขินในส่วนของการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบ

     พร้อมกันนี้ ยังได้มอบโล่รางวัลและใบประกาศแก่ผู้ชนะในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานกลิ่นอายรัก ของนายมานพ วงค์น้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานรักไหล ของนายสุกัลย์ ใจคำปัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานรักแรก ของนางสาววิจิตรา กิติศักดิ์ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน Go(ld) Together ของนางสาวประทิน ศรีบุญเรือง และ ผลงานแรกรักพบ ของนางศศิธร มงคลเรืองฤทธิ์

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!