WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: การเมือง

GFMมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

      ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีหลักการ ดังนี้

     1.กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ แต่ไม่รวมถึงดอกเบี้ยซึ่งผู้รับมิใช่ผู้ทรงคนแรก ทั้งนี้ สำหรับสลากออมทรัพย์ที่ออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

  1. กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งนี้ สำหรับดอกเบี้ยที่คำนวณตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

     มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมภารกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในการระดมเงิน โดยการออกผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์และเงินฝากประเภทออมทรัพย์เพื่อนำมาใช้ในโครงการสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัย อันจะเป็นการสนับสนุน กลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยต่ำ และมีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

         ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1