WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV11โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) (กษ.)

      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 เรื่อง การพัฒนาสะพานปลากรุงเทพตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

       ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) ร่วมกับ กษ. ทำการศึกษาความเหมาะสม ความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการย้ายหรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ และพิจารณาการใช้ประโยชน์จากสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการทั้งระบบ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดย กษ. ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานมีประเด็นสำคัญสรุปได้ ดังนี้

      1. กค. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การสะพานปลา กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาสะพานปลารวม 3 ครั้ง (1 กุมภาพันธ์ 2560 27 มิถุนายน 2560 และ 7 ธันวาคม 2560) ซึ่งมีผลการดำเนินการในประเด็นที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายสรุปได้ดังนี้

 

ประเด็นที่ ครม. มอบหมาย

การศึกษาความเหมาะสม ความจำเป็น และความเป็นไปได้ในการพัฒนาสะพานปลาในภาพรวม

       สรุปผลการดำเนินการขององค์การสะพานปลา - จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ พบว่ามีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการลงทุน (ผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) ร้อยละ 19.35)

การย้ายหรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและพิจารณาการใช้ประโยชน์จากสะพานปลาสมุทรปราการทั้งระบบ

     สรุปผลการดำเนินการขององค์การสะพานปลา - ปัจจุบันสะพานปลาสมุทรปราการไม่เหมาะสมในการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากบริเวณรอบข้างของสะพานปลาสมุทรปราการเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กและเคมีจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปนเปื้อนสินค้าสัตว์น้ำและไม่สอดคล้องกับนโยบายด้านอาหารปลอดภัย

 

ประเด็นที่ที่ประชุมมอบหมาย

      ให้กรมธนารักษ์แจ้งพื้นที่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของ กษ. เพื่อให้องค์การสะพานปลาคัดเลือกพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม

       สรุปผลการดำเนินการขององค์การสะพานปลา - พื้นที่ที่กรมธนารักษ์ให้องค์การสะพานปลาคัดเลือกนั้น ไม่มีพื้นที่เหมาะสมในการดำเนินการจัดตั้งตลาดสะพานปลากรุงเทพแห่งใหม่

       ให้องค์การสะพานปลาจัดทำประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตลาดสะพานปลากรุงเทพคงอยู่ในพื้นที่เขตสาทรเช่นเดิมได้

       สรุปผลการดำเนินการขององค์การสะพานปลา - ผลการสำรวจพบว่าประชาชนเห็นด้วยที่ให้องค์การสะพานปลาคงอยู่ที่ปัจจุบัน (เขตสาทร) ร้อยละ 97.75 (สำรวจความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560)

        ให้องค์การสะพานปลาศึกษาข้อมูลโครงการ Fish Market Complex ว่ามีภาคเอกชนสนใจมาลงทุนหรือไม่ และภาคเอกชนที่มาร่วมลงทุนสามารถปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของทางราชการได้หรือไม่

        สรุปผลการดำเนินการขององค์การสะพานปลา - ไม่มีเอกชนรายใดให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุนในโครงการ Fish Market Complex

        2. การประสานงานกับกรมธนารักษ์ในการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ

      องค์การสะพานปลาได้เช่าที่ดินราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา และได้ต่ออายุสัญญาการเช่ามาเป็นระยะต่อมาเมื่อปี 2561 กรมธนารักษ์ได้แจ้งให้ทราบว่าหากองค์การสะพานปลายังมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุต่อไปอีก องค์การสะพานปลาต้องเสนอโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุมีกำหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2591 และต้องชำระค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ตามที่กรมธนารักษ์เรียกเก็บ ดังนั้น องค์การสะพานปลาจึงได้จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study of Bangkok Fish Market) ซึ่งจากการศึกษาผลตอบแทนและความคุ้มค่าพบว่ามีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียของโครงการฯ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม

     ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 องค์การสะพานปลาได้นำเสนอโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) ในที่ประชุมระหว่างองค์การสะพานปลาและกรมธนารักษ์ เพื่อกู้เงินสำหรับดำเนินโครงการฯ และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและให้ดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบในหลักการต่อไป

3. โครงการสะพานปลากรุงเทพ

    กษ. ได้จัดทำโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดกลางสัตว์น้ำและสินค้าสัตว์น้ำให้เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ โดยมีที่ตั้งอยู่บนซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจและติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่รู้จักของประชาชนและผู้ประกอบการประมง รวมทั้งมีอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียมทั้งที่สร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวนมาก จึงสามารถพัฒนาทั้งในเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวตามแนวคิดของโครงการฯ ที่เน้นความทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นสากล และมีความเหมาะสมด้านกายภาพของสถานที่ตั้ง โดยเมื่อพัฒนาสำเร็จตามเป้าหมายจะสามารถลดปัญหาการส่งออกสัตว์น้ำที่ไม่ได้คุณภาพให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการส่งออกสินค้าประมงด้วยศูนย์บริการการส่งออก ณ จุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งให้บริการทั้งด้านการตรวจรับรองคุณภาพและกระบวนการด้านพิธีการศุลกากร ทั้งนี้ ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการฯ ได้พัฒนาระบบให้มีคุณภาพ มีการออกแบบการก่อสร้างอาคารและระบบบำบัดขยะและน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

        ทั้งนี้ จากการประสานเจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลาเพิ่มเติม ได้รับแจ้งว่าในขั้นตอนต่อไปจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอโครงการนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1