WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: การศึกษา

08446 วศวะMU

 

วิศวะมหิดล ลงนาม MOU กับ โรงเรียนสตรีวิทยา พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ คณบดี และ รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ รักษาการหัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนสตรีวิทยา โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกความร่วมมือกันทางวิชาการและร่วมพัฒนางานวิจัย สร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมสตรีวิทยา

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การศึกษายุคใหม่เป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยความร่วมมือตาม MOU นี้ จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือระหว่างกัน และส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในอนาคตที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและโลกที่เปลี่ยนแปลง ผนึกความร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

โรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยเป็นโรงเรียนประเภทสตรีล้วนที่มีชื่อเสียงและประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 119 ปี เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 ภายในงานได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ ในหัวข้อ “Inspiration For Being An Engineer” โดยอาจารย์ประจำภาควิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์, ภาควิชาวิศวกรรมเคมี, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแนะนำภาควิชา หลักสูตรที่เปิดสอน และตอบข้อซักถามจากนักเรียน รวมถึงแนะนำเรื่องการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามระบบ TCAS ประจำปี เปิดโลกทัศน์แก่เยาวชนก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงและเดินหน้าสู่อนาคตด้วยความมั่นใจ

 

AO08446

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1