WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

IODกลเวช เจนวฒนวทยIOD หนุนแผนความร่วมมือ กบข.-ตลท.ทำเกณฑ์ชี้วัดหุ้นที่ไม่มีธรรมาภิบาล

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการบริษัทให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมให้กรรมการเกิดการปฏิบัติจริงในการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงเรื่อง Environmental, Social, and Governance (ESG) หรือการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อีกด้วย ซึ่งสอดรับกับความร่วมมือที่กบข. นักลงทุนสถาบันไทยรายใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนจะร่วมกันส่งเสริมการลงทุนโดยยึดหลัก ESG

      นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)กล่าวว่า การที่นักลงทุนสถาบันของไทยมีแนวคิดจะส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นที่มีปัญหา ถือเป็นความริเริ่มที่น่าชื่นชม เพราะจะทำให้การกระทำของบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ทั้งในด้านบวกและลบ ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในตลาด ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานตลาดทุนไทยให้สูงขึ้นในระยะยาว และสะท้อนความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อบริษัทนั้นๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมด้วย IOD ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านหลักธรรมาภิบาลของกรรมการ พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการในเรื่องนี้ของกลุ่มนักลงทุนสถาบันอย่างเต็มที่

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1