WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

NFCณฐภพ รตนสวรรณทวNFC ยกเลิกสัญญาซื้อหุ้นเอส ซี แคริเออร์ หลังเกิดความไม่แน่นอนในการประกอบกิจการ

     บมจ. เอ็นเอฟซี (NFC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เม.ย.62 อนุมัติการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอส ซีแคริเออร์ จำกัด (SCC) เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ SCC ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการประกอบกิจการของ SCC ซึ่งเกิดจากข้อกฎหมายที่มีแนวปฏิบัติไม่ชัดเจน และมีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยยังไม่มีข้อสรุปที่ปลอดภัยจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อรายได้และการประกอบกิจการของ SCC

     ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารวมทั้งได้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าเหตุการณ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อ SCC ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ SCC และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หากบริษัทเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC ต่อไป ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวต่อไป

     ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบในการเลิกสัญญาดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบในอนาคตต่อบริษัท ฯ ในหลายๆ ด้าน

        อินโฟเควสท์