WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8การจัดทำรายงานการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย (Thailand Human Development Report) ฉบับที่ 6

 

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อตกลงทางการเงิน (Financing Agreement) ระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) กับรัฐบาลไทย เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย (Thailand Human Development Report - HDR) ฉบับที่ 6 โดยหากจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการลงนาม ขออนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจาณาอีกครั้ง รวมทั้งเห็นชอบให้อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงทางการเงินดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

       สาระสำคัญของร่างข้อตกลงทางการเงิน (Financing Agreement) ระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) กับรัฐบาลไทย เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย ฉบับที่ 6 (Thailand Human Development Report 2019) ปี ค.ศ. 2019 เนื่องจากรัฐบาลไทยสามารถผลักดันให้ที่ประชุม G77 ยอมรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals 2030 : SDGs) ได้สำเร็จ ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินการหลักฝ่ายไทยจึงได้ร่วมกับ UNDP เพื่อจัดทำรายงานฯ ฉบับปี ค.ศ. 2019

     ภายใต้หัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy Philosophy: Empowering People and Communities to Achieve SDGs)” โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ SDGs การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปัญหาความเหลื่อมล้ำในไทย การยกตัวอย่างโครงการที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพัฒนามนุษย์และชุมชน รวมถึงการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดทำนโยบายเพื่อการบรรลุ SDGs

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มีนาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90