WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copy copyร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ....

 

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินการเสนอกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในกำหนดระยะเวลา

 

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

     1. ให้กระทรวงการต่างประเทศมีเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศ ตามจำนวนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และให้นำเงินทดรองราชการนั้นฝากธนาคาร

      2. กรณีที่คนไทยซึ่งพำนักอยู่ในต่างประเทศได้รับความเดือดร้อนและร้องขอความช่วยเหลือ หรือหัวหน้าสำนักงานพิจารณาเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือ ให้หัวหน้าสำนักงานพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือเพื่อให้คนไทยซึ่งได้รับความเดือดร้อนเดินทางกลับภูมิลำเนาในประเทศไทยแล้วแต่กรณี โดยไม่ถือเป็นการชดใช้ความเสียหายให้แก่บุคคลดังกล่าว

     3. การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศ กรณีที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนมิได้เดินทางกลับประเทศไทย ให้จ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายดังนี้

1) กรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าเวชภัณฑ์

2) กรณีต้องโทษในทางอาญา เช่น ค่าของเยี่ยม ค่ารักษาพยาบาล

3) กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และ

4) กรณีมีเหตุจำเป็นหรือกรณีเร่งด่วนอย่างอื่น ให้จ่ายได้ตามที่หัวหน้าสำนักงานเห็นสมควร

4. กรณีที่คนไทยถึงแก่ความตายในต่างประเทศ และญาติไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศพหรือค่าใช้จ่ายในการส่งอัฐิได้ ให้จ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายดังนี้

 

1) ค่าจัดการศพ

2) ค่าขนส่งอัฐิกลับประเทศไทย และ

3) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

5. กรณีที่ต้องมีการชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือจัดทำหนังสือรับรองการชดใช้เงิน โดยการจัดทำหนังสือดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด โดยความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำหรับกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินคืนได้ทั้งหมดในทันทีที่ทวงถาม จะให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือชำระหนี้โดยการผ่อนชำระก็ได้ แต่ต้องให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือนั้นทำสัญญารับสภาพหนี้ตามแบบที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด โดยความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ ให้ผ่อนชำระได้ภายในเวลาไม่เกินสองปี ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นโจทก์ฟ้องคดีในกรณีที่ต้องดำเนินคดีเพื่อเรียกให้ชดใช้เงินคืน

6. เมื่อสำนักงานได้จ่ายเงินทดรองราชการไปแล้ว ให้หัวหน้าสำนักงานเร่งจัดทำบัญชีรายชื่อและที่อยู่ของผู้ได้รับความช่วยเหลือ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานการจ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อเบิกเงินงบประมาณชดใช้โดยเร็ว และในกรณีที่ต้องมีการชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการ ให้ส่งหนังสือรับรองการชดใช้เงินมาพร้อมกับเอกสารดังกล่าว หากมีการทำสัญญารับสภาพหนี้ให้ส่งสัญญานั้นมาด้วย

7. ในกรณีที่มีการให้ความช่วยเหลือในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และไม่มีเงินงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนเพื่อโอนชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปแล้วในปีงบประมาณนั้นได้ทัน ให้นำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า หรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

8. การจัดหาและควบคุมพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มีนาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90