WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GVO1การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร)

 

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) (ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่สำนักงาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      สำนักงาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1,358 อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาคู่สัญญาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาตร์ที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 โดยประมาณการว่าจะมีการใช้งบประมาณด้านบุคลากร รวมทั้งสิ้น 424,375,680 บาท/ปี มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ตำแหน่ง / จำนวนข้าราชการ ตั้งใหม่ (อัตรา) (คำขอ - มติ คปร.) / ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (บาท/เดือน) / เหตุผล

นายแพทย์ / (1,308 - 1,308) / 34,010,640

ทันตแพทย์ / (50 - 50) / 1,354,000

- เพื่อรองรับนักศึกษาคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขสำหรับบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว ให้มีจำนวนตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

- เพื่อรองรับงานที่ต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

- เพื่อปฏิบัติภารกิจการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เภสัชกร / (279) - / -

- ที่ผ่านมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้บริหารตำแหน่งว่างที่มีอยู่ โดยการยุบเลิกตำแหน่งพนักงานสาธารณสุขที่ว่าง รวมทั้งได้จ้างงานเภสัชกรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาคู่สัญญาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ โดยไม่มีอัตรากำลังตั้งใหม่

- ปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีตำแหน่งว่าง รวมทั้งสิ้น 10,830 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561) ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนการกำหนดตำแหน่งว่างดังกล่าวนำมากำหนดเป็นตำแหน่งเภสัชกรตามความจำเป็น

- จากเหตุผลข้างต้น คปร. จึงมีมติให้กระทรวงสาธาณสุขพิจารณาทบทวนความจำเป็นเหมาะสมของการขอกำหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการใช้อัตราว่างที่มีอยู่ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธาณสุข มากำหนดตำแหน่งเภสัชกรตามความจำเป็น รวมทั้งให้พิจารณาการจ้างงานด้วยรูปแบบอื่นเพื่อทดแทนการบรรจุเป็นข้าราชการด้วย

 

รวม 1,637 / 1,358 / 35,364,640

ค่าใช้จ่ายบุคลากร (บาท/ปี) / 424,375,680

        นอกจากนี้ คปร. มีมติเห็นควรแจ้งยืนยันให้กระทรวงสาธารณสุขทราบอีกครั้งหนึ่งว่า คปร. จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีสุดท้าย และขอให้กระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์พร้อมจัดทำข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ด้วย

     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มีนาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90