WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SEC ก.ล.ต. เสนอปรับเกณฑ์จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

     ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้ เพื่อช่วยเพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มความคุ้มครองต่อผู้ลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

     มาตรการเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ ก.ล.ต. โดยเฉพาะในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีผู้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยตัวกลางอาจมีความสัมพันธ์กับผู้ออกและเสนอหลักทรัพย์ในลักษณะที่อาจมีผลต่อการทำหน้าที่ของตัวกลางนั้นได้ เช่น การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการร่วมกัน และการที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือที่ปรึกษาการทางการเงินมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์

      ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีทั้งมาตรการป้องกันและมาตรการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้จากผลสรุปในการดำเนินโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ (regulatory reform) ที่ ก.ล.ต. ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีที่ปรึกษาโครงการร่วมให้มุมมองตามมาตรฐานสากลด้วย

     ในการนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์บางส่วนให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (CI) ด้วย โดยห้ามมิให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็น CI ในหลักทรัพย์ที่ตนรับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น เพื่อยึดหลักการคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

    ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6502 หรือทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2562

หมายเหตุ : เอกสารรับฟังความคิดเห็น

      https://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1553240192hearing-14-2562.pdf