WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

7S1Aอยดกนด

ปราจีนบุรีคัดสรรบูธสินค้าคุณภาพ จัดงาน ‘อยู่ดี กินดี ของดีภาคตะวันออก 2’เซ็นทรัลพลาซา

ชลบุรี วันที่ 15 – 19 มีนาคม 62

           สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  (จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก)ขานรับนโยบายของรัฐบาล เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าอินทรีย์ GI สมุนไพร และสินค้านวัตกรรม การดูแลค่าครองชีพ การขับเคลื่อนการค้าชายแดน การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และการยกระดับการทำงานในการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ ล่าสุดนำทัพสินค้าคุณภาพดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  (ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว และนครนายก)ที่ผ่านการคัดสรรมาแสดงและจัดจำหน่าย ในงาน ‘อยู่ดี กินดี ของดีภาคตะวันออก 2’ รวมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อประจำจังหวัดปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว และนครนายก กว่า 60 บูธบูธนิทรรศการของกลุ่มจังหวัด   ภาคตะวันออก 2 บูธอาหารชวนชิมมากมาย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดวัน ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2562 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

           นางสาวสมพร มีศิล พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีกล่าวถึงการจัดงาน ‘อยู่ดี กินดี ของดี  ภาคตะวันออก 2’ 

ในครั้งนี้ว่า ‘นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ Thailand 4.0 ตั้งเป้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจาก เกษตรแบบตั้งเดิม ไปสู่ เกษตรอุตสาหกรรม และก้าวไปสู่ เกษตรบริการ หรือธุรกิจเกษตร ที่มีการใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทย นำพาเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันอันได้แก่ กับดักความเหลื่อมล้ำ กับดักความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และกับดักรายได้ปานกลาง

           จากข้อมูลที่ท่านพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวรายงานแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การจัดงานในวันนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น เชื่อมโยงตลาด

ประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีคุณภาพ ได้แก่ สินค้า GI สินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย และสินค้านวัตกรรมของกลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออก 2 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อันจะเป็นการยกระดับและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการในชุมชน/ท้องถิ่น และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม’

          สำหรับงาน ‘อยู่ดี กินดี ของดีภาคตะวันออก 2’ ในครั้งนี้ ได้คัดสรรสินค้าเกษตร สุขภาพและ

นวัตกรรมมาแสดงและจำหน่ายในงานประกอบด้วยร้านค้ากว่า 60 บูธ แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ชวนชิมผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นการประกาศความพร้อมของกลุ่มภาคตะวันออก 2 (ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว และนครนายก)  ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง โดยได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดีขึ้นชื่อประจำจังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว และนครนายก บูธนิทรรศการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  บูธอาหารชวนชิมมากมาย

             จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนสินค้าที่คัดสรรของกลุ่มภาคตะวันออก 2 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

aom35