WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

3T1A0033 1ทาลจ

บลจ.ทาลิส ได้รับความวางใจบริหารกองทุนส่วนบุคคล มสธ.

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บลจ.ทาลิส) เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ที่ 3 จากขวา) ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน (ที่ 2 จากขวา) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี (ขวา) พร้อมด้วยนายฉัตรพี ตันติเฉลิม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช เมื่อเร็วๆ นี้

aom28