WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

ASP Ratch Asset Plusบลจ.แอสเซท พลัส ส่งกองทุน ASP-IHEALTH เสนอบริบทใหม่แห่งการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare เพื่อรับโอกาสจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกับธีมแห่งอนาคต Innovative Healthcare IPO ตั้งแต่วันที่ 14-27 มี.ค. 62

     บลจ. แอสเซท พลัส ส่งกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ (ASP-IHEALTH) ที่ผสมผสานระหว่างความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์และความสร้างสรรค์ของเทคโนโลยีอย่างลงตัว เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุน ที่ต้องการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นกลุ่ม Healthcare ในอนาคต เสนอขายครั้งแรก (IPO) 14-27 มี.ค. 2562 ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

      นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) เปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านสุขภาพมีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับในอดีต โดยปัจจัยหลักที่เข้ามาสนับสนุนการเติบโตดังกล่าว ได้แก่ การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราการใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงกว่าวัยอื่นๆ ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดโรค และก่อให้เกิดอัตราการใช้จ่ายในด้านสุขภาพที่มากขึ้น นอกเหนือจากนั้นยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ คือการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วของระดับเทคโนโลยีการแพทย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการรักษารูปแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการขยายขอบเขตการรักษาไปสู่โรคที่ไม่เคยรักษาได้มาก่อน กระตุ้นให้เกิดอัตราการเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพโดยรวมจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดดดังเช่นที่กล่าวมา ซึ่งส่งผลให้บริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ในขอบเขตดังกล่าว ได้รับอานิสงค์เชิงบวก และมีมูลค่าเติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ทิศทางของเทรนดังกล่าวก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผมมองว่าหุ้นในกลุ่ม Healthcare จึงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว อีกทั้งยังมีมูลค่าพื้นฐานที่ยังไม่สูงเกินไป จึงเหมาะแก่การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต

     ผมจึงจัดตั้ง กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ (ASP-IHEALTH) ซึ่งเป็นบริบทใหม่แห่งการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่สนใจลงทุนในกลุ่ม Healthcare ที่ผสมผสานระหว่างความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์และความสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีอย่างลงตัว โดยประกอบไปด้วยความพิเศษ 2 ประการ คือ เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Biotechnology เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโต และส่งผลให้เกิดนวัตกรรมมากมายที่มีบทบาทสำคัญทางการแพทย์ นอกจากนั้นยังเน้นลงทุนในบริษัทที่ใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ต่อยอดในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาการรักษา เช่น บริษัทที่พัฒนาแพลทฟอร์มที่ใช้สำหรับในการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ทางไกล บริษัทที่มีการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับการผ่าตัด เป็นต้น ทั้งนี้ผมได้คัดเลือกบริษัทต่างประเทศที่มีความเหมาะสม

      และเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว ได้แก่ Janus Henderson investor สำหรับ การลงทุนใน Biotechnology ซึ่งเป็น Sector ที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางและความเชี่ยวชาญอย่างมากในการคัดเลือกหุ้น เนื่องจากทีมลงทุนของ Janus Henderson มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวกับ Biotechnology โดยตรง สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนในการคัดสรรหุ้นของทีม และ Credit Suisse อีกหนึ่ง บริษัทที่เป็นที่มีประวัติยาวนานในวงการการลงทุน โดยปัจจุบัน Credit Suisse เป็นบริษัทเดียวในโลกที่มีกองที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Innovative Healthcare ซึ่งเน้นลงทุนในกระแสการวิวัฒนาการของวงการสุขภาพ โดยจะลงทุนเฉพาะในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Healthcare ที่มีวิวัฒนาการมาจากการพัฒนาขึ้นของนวัตกรรม ซึ่งเป็นธีมการลงทุนมีแตกต่างไปจากการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพทั่วๆไปอย่างชัดเจน

      โดยกองทุน ASP-IHEALTH มีความเสี่ยงระดับ 7 เป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ได้แก่ Janus Henderson investor Biotechnology Fund และ Credit Suisse Global Digital Health Equity Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ1 ทั้งนี้ กองทุน ASP- IHEALTH มีมูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท กำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่14-27 มีนาคม 2562 ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ภายหลัง IPO ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน2 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึง 15.30 น.

     ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-IHEALTH ได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกเพียง 5,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.assetfund.co.th หรือติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส

     ผู้ลงทุน 'โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน'

     1 กองทุน ASP-IHEALTH ในสภาวการณ์ปกติจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ 2 วันทำการซื้อขายของกองทุน หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด, บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน, และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี)

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90