WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SEC ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการสาขาและผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน 10 ปี

      ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการสาขาและผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางณัฎนิชา ปาระมี ขณะกระทำความผิดสังกัด บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) (บล. แอพเพิล เวลธ์) เป็นเวลา 10 ปี ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน

       ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของ บล. แอพเพิล เวลธ์ กรณีเรื่องร้องเรียนของลูกค้าจำนวน 3 ราย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนางณัฎนิชา ขณะนั้นเป็นผู้จัดการสาขาและผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน จึงตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า นางณัฎนิชามีพฤติกรรมดังนี้

       (1) เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 นางณัฎนิชาชักชวนให้ลูกค้าซื้อหุ้น IPO ของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยอ้างว่าได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นดังกล่าวในฐานะพนักงานของ บล.แอพเพิล เวลธ์ และให้ลูกค้าโอนเงินค่าซื้อหุ้นเข้าบัญชีเงินฝากของตน แต่มิได้นำไปซื้อหุ้นดังกล่าว

       (2) เดือนกรกฎาคม 2560 นางณัฎนิชาขอยืมหุ้นตัวหนึ่งในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยนางณัฎนิชาได้ให้ลูกค้าขายหุ้นดังกล่าวแล้วให้โอนเงินค่าขายหุ้นเข้าบัญชีเงินฝากของตน ซึ่งนางณัฎนิชาอ้างว่าจะนำเงินดังกล่าวไปร่วมลงทุนในหุ้นอีกตัวหนึ่งกับลูกค้าพร้อมแบ่งกำไรให้ แต่นางณัฎนิชา มิได้นำเงินไปซื้อหุ้นเพื่อลงทุน และมิได้ซื้อหุ้นคืนแก่ลูกค้า

      (3) เดือนธันวาคม 2560 นางณัฎนิชายืมเงินลูกค้า โดยอ้างว่าจะนำหุ้นตัวหนึ่งมาเป็นหลักประกัน แต่มิได้มีหุ้นดังกล่าวอยู่จริง และไม่คืนเงินตามที่ตกลง

     การกระทำของนางณัฎนิชาข้างต้น เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน เป็นความผิดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงเห็นควรมีคำสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการสาขาและผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 10 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562

      ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อการชักชวนของผู้แนะนำการลงทุนที่ให้โอนเงินค่าซื้อหุ้นเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำการลงทุน เพราะอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริต และอาจสูญเสียเงินจำนวนมากได้ โดยในการโอนเงินค่าซื้อหุ้น ผู้ลงทุนต้องโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดเท่านั้น และหากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น หรือกรณีเกี่ยวกับการได้รับสิทธิในการได้รับหุ้นของผู้แนะนำการลงทุนในฐานะพนักงานของบริษัท ขอให้ติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน

หมายเหตุ

     *เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีข้อกำหนดเช่นเดียวกัน

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90