WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copyร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....

     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

         ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 และปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

 

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน / การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

1. สำนักงานเลขาธิการ                                      - สำนักงานเลขาธิการ (คงเดิม)

2. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์                         - กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (คงเดิม)

3. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา                         - กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา (เปลี่ยนชื่อ)

4. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม                       - กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (เปลี่ยนชื่อ)

5. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ                         - กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (เปลี่ยนชื่อ)

- กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (เปลี่ยนชื่อ)

6. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ                           - กองบัญชีประชาชาติ (เปลี่ยนชื่อ)

7. สำนักบัญชีประชาชาติ                                       - กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (เปลี่ยนชื่อ)

8. สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ             - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (เปลี่ยนชื่อ)

9. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง                         - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เปลี่ยนชื่อ)

10. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (เปลี่ยนชื่อ)

11. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้                         - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (เปลี่ยนชื่อ)

12. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ                       - กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ (เปลี่ยนชื่อ)

13. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่                     - กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (เปลี่ยนชื่อ)

14. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

15. สำนักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         - กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนชื่อ)

16. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม                 - กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม (ตั้งใหม่)

- กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (ตั้งใหม่)

- กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ตั้งใหม่)

- กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ตั้งใหม่)

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตั้งใหม่)

                    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90