WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GVOร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

        1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

      2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

     3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ประเด็น / สาระสำคัญและเหตุผล

1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม “อุตสาหกรรม”

       เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยให้ครอบคลุมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม เช่น การวิจัย พัฒนา และบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น อุตสาหกรรมซอฟแวร์ เพื่อให้การดำเนินการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และให้บริการสมาชิกได้ทั้งหมด

2. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

     เพื่อให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอุตสาหกรรมของภาครัฐ ในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ

3. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และจำนวนของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- กำหนดจำนวนของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใหม่ จากเดิมมีจำนวนกรรมการ 357 คน ลดลงเหลือไม่เกิน 251 คน เพื่อลดปัญหาเรื่องการจัดการประชุม องค์ประชุม การจัดการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่าย

- เดิมกรรมการมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้ง ใหม่เพิ่มเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. เพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการบริหาร

      เพื่อเป็นทีมสนับสนุนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการบริหารองค์กร เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างทั่วถึง โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ดำเนินการการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

5. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

     กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่มีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

      กำหนดให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจมอบอำนาจ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ ยกเว้นอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบายขององค์กร

7. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ

      กำหนดเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกประกาศให้สมาชิกแจ้งข้อมูลของสมาชิก เพื่อใช้ในการควบคุม วิเคราะห์ ประเมิน และประกอบการจัดทำนโยบาย และแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลในการประกอบการจัดทำนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน

        ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90