WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

Asset PlusRatchบลจ.แอสเซท พลัส คลอดกองทุน ASP-DGOV เปิดประตูการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาลงทุน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ2 และเอาใจผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่ให้โอกาสรับผลตอบแทนมากกว่าการฝากออมทรัพย์ เสนอขายครั้งแรก (IPO) 1 - 12 มีนาคม 2562 นี้ ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน

       นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) กล่าวว่า สำหรับผู้ลงทุนใหม่ หลายท่านมองว่าการฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ในธนาคารเป็นแหล่งออมเงินหรือพักเงินที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยที่สุด ในแง่ของการมีสภาพคล่องสูง สามารถฝาก-ถอนได้ทุกวันทำการ และยังได้รับผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ย ทั้งยังมีความเสี่ยงต่ำ และแทบจะไม่มีโอกาสสูญเสียเงินต้น แม้ว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ จะมีข้อดี คือการมีสภาพคล่องที่สูง แต่ในขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนนั้นกลับไม่สูงนัก โดยในปัจจุบันนี้อัตราผลตอบแทนของการฝากบัญชีออมทรัพย์อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ0.5-ร้อยละ0.6 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าจะได้รับยกเว้นในส่วนของดอกเบี้ยเงินฝาก 20,000 บาทแรก แต่ถ้าหากท่านมีการฝากเงินจำนวนมากจนได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเกิน 20,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15

     ทั้งนี้ ผมจึงอยากจะแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการฝากเงินออมทรัพย์ แต่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราเงินเฟ้อ คือการลงทุนในกองทุนตลาดเงิน (Money Market Fund) ซึ่งโดยทั่วไปกองทุนนี้จะลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเสี่ยงต่ำและสภาพคล่องสูงใกล้เคียงเงินฝาก รวมถึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ทั้งยังสามารถคำนวนอัตราผลตอบแทนจริงได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอระยะเวลา นอกจากนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษี ผมมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่และผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ

     ผมจึงจัดตั้งกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย (ASP-DGOV)เพื่อมุ่งสร้างทางเลือกในการลงทุนที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ลงทุน โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ การเพิ่มโอกาสการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ โดยกองทุน ASP-DGOV เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ที่มีความเสี่ยงระดับ1 ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โดยส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตราสารการเงินชนิดอื่น ๆ ที่เสนอขายในประเทศไทย ซึ่งเอื้อต่อผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องใกล้เคียงกับเงินฝากออมทรัพย์ มีมูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท กำหนดเสนอขายครั้งแรก1 (IPO) 1 - 12 มีนาคม 2562 ลงทุนขั้นต่ำไม่จำกัด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการในปัจจุบัน2 ภายหลัง IPO ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการของกองทุน3 โดยทำรายการซื้อ-ขายผ่านช่องทางทางแอปพลิเคชั่น ASP FUND หรือ ผ่านช่องทาง Asset Plus Online เท่านั้น ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึง 15.30 น. นายรัชต์ กล่าวในที่สุด

        ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-DGOV ได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำไม่จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือ

ชี้ชวนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อAsset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.assetfund.co.th หรือติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส

      ผู้ลงทุน 'โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน'

      1 เฉพาะช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) สามารถส่งคำสั่งซื้อ ผ่านบลจ.แอสเซท พลัส หรือช่องทางออนไลน์ 2ปัจจุบันบริษัทไม่เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 3วันทำการซื้อขายของกองทุน หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด, บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน, และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี)

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90