WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 12 กุมภาพันธ์ 2562

 

       สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

 

กฎหมาย

         1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนบ้านฮวก)

         2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

         3. เรื่อง การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง

 

เศรษฐกิจ- สังคม

4. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรรายการเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม

5. เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและ คุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63

6. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงยุติธรรมภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

7. เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8. เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน และกระทรวงแรงงาน และการสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อใช้สำหรับการบรรจุอัตราพนักงานตั้งใหม่

9. เรื่อง แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564

10. เรื่อง การกำหนดวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัด โครงสร้างการแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำนาจของส่วนงาน อัตรากำลัง และกรอบอัตรากำลังข้าราชการในระยะเริ่มแรกของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

11. เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562

 

ต่างประเทศ

12. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์

13. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขข้อบทที่ 20 วรรค 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women - CEDAW)

14. เรื่อง การให้สัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles: ASEAN CBTP)

15. เรื่อง การเข้าร่วมกับความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของ ประเทศไทย ด้านที่ 3

16. เรื่อง ร่างข้อมติรัฐมนตรีเรื่อง Enhancing Cooperation, Harmonization and Integration in the Era of Transport Automation

 

แต่งตั้ง

17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

19. เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาบรรจุเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

20. เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

21. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

22. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

23. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

24. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

26. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

27. เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ มนุษยชนสำหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564

 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 12 กุมภาพันธ์ 2562

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562