WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copyการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562

 

         คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 ดังนี้

         1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

         2. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

         3. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน

         ทั้งนี้ การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการประจำปี 2562 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว จะทำให้ปี 2562 มีวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน และเมื่อนับรวมกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ (29 มกราคม 2562) กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 แล้ว จะทำให้ปี 2562 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งสิ้น 2 วัน โดยเป็นวันหยุดเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และวันหยุดราชการประจำปีที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90