WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5การกำหนดวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำนาจของส่วนงาน อัตรากำลัง

 

    เรื่อง การกำหนดวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำนาจของส่วนงาน อัตรากำลัง และกรอบอัตรากำลังข้าราชการในระยะเริ่มแรกของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เสนอ ดังนี้

    1. เห็นชอบการกำหนดวิธีการปฏิบัติราชการ การบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรากำลังของสำนักงาน ป.ย.ป. ตามร่างคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ฉบับ เพื่อนายกรัฐมนตรีจะได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดต่อไป

   2. เห็นชอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการในระยะเริ่มแรกของสำนักงาน ป.ย.ป. จำนวน 55 อัตรา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นตำแหน่งนักบริหาร ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 1 ตำแหน่ง และรองผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นตำแหน่งนักบริหาร ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งประเภทและระดับอื่นลดหลั่นลงไป จำนวน 52 ตำแหน่ง

 

สาระสำคัญของเรื่อง

         สำนักงาน ป.ย.ป. รายงานว่า สำนักงาน ป.ย.ป. ได้หารือร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เพื่อจัดทำร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 คำสั่ง ได้แก่

(1) วิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงานของสำนักงาน ป.ย.ป.

(2) การบริหารบุคคลของสำนักงาน ป.ย.ป. และ

(3) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรากำลังของสำนักงาน ป.ย.ป. ซึ่งผู้แทนหน่วยงานดังกล่าวได้เห็นชอบกับสาระของร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 ฉบับแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. กลไกการบริหารงาน กำหนดให้

(1) ผู้อำนวยการสำนักงานมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการโดยทั่วไปของสำนักงาน ป.ย.ป. และรับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และ

(2) รองผู้อำนวยการสำนักงานเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานมอบหมาย โดยให้การปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน และการมอบอำนาจในกิจการของสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน

2. การบริหารบุคคล

2.1 ในระยะเริ่มแรก

(1) การบรรจุ การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในระยะเริ่มแรก ไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และคุณลักษณะ ของข้าราชการให้เหมาะสมกับตำแหน่ง

2.2 ในระยะต่อไป (เมื่อพ้น 90 วันนับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้) ให้ผู้อำนวยการสำนักงานกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุ การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน การให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการในสำนักงาน ป.ย.ป. เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ

2.3 ผู้อำนวยการสำนักงานโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีอาจบรรจุบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ หรือมีความชำนาญสูง เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในสำนักงาน ป.ย.ป. ได้ตามความเหมาะสม

2.4 ผู้อำนวยการสำนักงานอาจจ้างบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีความชำนาญสูงเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สำนักงานโดยทำสัญญาจ้างเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 1 ปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงานกำหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี

2.5 การบริหารพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่ผู้อำนวยการสำนักงานกำหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี

3. การแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำนาจของส่วนงาน กำหนดให้สำนักงาน ป.ย.ป. แบ่งออกเป็น 5 ส่วนงาน (ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการที่อยู่ภายใต้กอง 1-3 ได้มีการแต่งตั้งและปฏิบัติงานแล้ว) ได้แก่

 

กอง / หน้าที่รับผิดชอบ

กอง 1         ?

รับผิดชอบงานวิชาการ งานธุรการ และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ ป.ย.ป.

2. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

3. คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

4. คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ

5. คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

6. คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

7. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

8. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

9 . คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการข้างต้น

กอง 2         ?

รับผิดชอบงานวิชาการ งานธุรการ และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน รวม 5 คณะ

3. คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล

4. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการข้างต้น

กอง 3         ?

รับผิดชอบงานวิชาการ งานธุรการ และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

3. คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด

4. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการข้างต้น

 

กองนวัตกรรม         ?

รับผิดชอบในการจัดให้มีและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยใช้ Digital Technology ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน

จัดให้มีและพัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ใช้ Artificial Intelligence (AI) ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการสำนักงานมอบหมาย

 

กองกลาง        ?

รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ และการบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ย.ป.

งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกองอื่น ๆ ข้างต้น

4. อัตรากำลัง กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดสรรอัตรากำลังตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้แก่สำนักงาน ป.ย.ป. ซึ่งในครั้งนี้สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอขอรับการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการ ในระยะเริ่มแรก จำนวน 55 อัตรา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยแล้ว ประกอบด้วย

4.1 ผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นตำแหน่งนักบริหาร ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 1 ตำแหน่ง

4.2 รองผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นตำแหน่งนักบริหาร ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ตำแหน่ง

4.3 ตำแหน่งประเภทและระดับอื่นลดหลั่นลงไป จำนวน 52 ตำแหน่ง

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90