WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5 การจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น5,970 อัตรา ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ตามที่สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ดังกล่าว ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนดต่อไป ทั้งนี้ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

2. โดยที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 ได้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการระดับกองบังคับการ จากเดิม “กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ” เป็น “กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายโดยตรง ดังนั้น ในขั้นตอนการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ เพื่อรองรับภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย และการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับอัตรากำลังดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการให้เป็นไปตามนัยข้อกฎหมายดังกล่าวด้วย

 

สาระสำคัญของเรื่อง

1. สำนักงาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) จำนวน 5,970 อัตรา ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยสรุปได้ ดังนี้

การขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ (จำแนกตามภารกิจ) / อัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ ( ข้อเสนอของ ตช./ มติ คปร.)

1. เพื่อปฏิบัติภารกิจประจำในสถานีตำรวจทั่วประเทศ เนื่องจากในปัจจุบัน ตช. ประสบภาวะขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 9,000 อัตรา

คปร. มีมติ (19 ตุลาคม 2561) ให้ ตช. ทบทวนบทบาทภารกิจตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557)

2. เพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจาก

2.1 ตำรวจมั่นคงหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ต้องเข้าไปดำเนินภารกิจในพื้นที่ที่ฝ่ายทหารได้ถอนกำลังตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ / 4,700 อัตรา

2.2 ตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติภารกิจ / 4,700 อัตรา (ตามมติ คปร.ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561)

3. เพื่อรองรับภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย ตามที่ได้มีการจัดตั้งกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ 1,615 อัตรา

1,270 อัตรา [ตามมติ คปร. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เนื่องจาก ตช. ได้เกลี่ยและตัดโอนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย (เดิม) มาแล้ว จำนวน 345 อัตรา]

รวมทั้งสิ้น / 15,315 อัตรา / 5,970 อัตรา

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90