WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนบ้านฮวก)

 

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนบ้านฮวก) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

 

กค. เสนอว่า

1. ได้มีกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ โดยในลำดับที่ 7 แห่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้จังหวัดเชียงรายมีด่านศุลกากร รวม 3 แห่ง ได้แก่ ด่านศุลกากร เชียงของ ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรแม่สาย และในแต่ละด่านศุลกากรดังกล่าวจะกำหนดให้มีด่านพรมแดนด้วย การกำหนดด่านพรมแดนที่เสนอมาในครั้งนี้เป็นการกำหนดด่านพรมแดนของด่านศุลกากรเชียงของ โดยปัจจุบันด่านศุลกากรเชียงของ ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีด่านพรมแดน รวม 4 ด่าน ได้แก่

1.1 ด่านพรมแดนเชียงของ แห่งที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือบั๊ค หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1.2 ด่านพรมแดนเชียงของ แห่งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือเชียงของ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1.3 ด่านพรมแดนเชียงของ แห่งที่ 3 ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือผาถ่าน หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ

1.4 ด่านพรมแดนเชียงของ แห่งที่ 4 ตั้งอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

2. โดยที่การกำหนดด่านพรมแดนต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง แต่กฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 ยังมิได้มีการกำหนดให้จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็น ด่านพรมแดนตามกฎกระทรวงฯ แต่อย่างใด ประกอบกับได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอ ภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการเปิดจุดผ่านแดนดังกล่าวเพื่อให้บุคคลและพาหนะที่เกี่ยวข้องผ่านเข้า – ออก เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การขนส่ง การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนบ้านฮวก)

 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

         1. กำหนดด่านพรมแดนบ้านฮวก ตั้งอยู่บริเวณบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซางจังหวัดพะเยา

         2. กำหนดเขตแดนทางบก ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90