WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copyมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 5 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

3. นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

            2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

            1. นางดวงพร รอดพยาธิ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

2. นายวรวุฒิ โปษกานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

3. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 32/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 32/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน) ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 นั้น เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้มีผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี กรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการไม่มี ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามแต่กรณี ดังนี้

 

กระทรวง / ผู้รักษาราชการแทนที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กระทรวงพาณิชย์

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

 

กระทรวงอุตสาหกรรม

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

            4. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560และ ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในส่วนของ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3.2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“3.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

3.2.1 กรมประชาสัมพันธ์

3.2.2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.2.3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

3.2.4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3.3 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“3.3 มอบหมายให้กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

- บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 3.4

“3.4 มอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

3.4.1 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3.4.2 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 3.5

“3.5 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 3.1 – ข้อ 3.4 ยกเว้นการดำเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 - ข้อ 1.5.7”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90