WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GVO1แผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564)

 

      เรื่อง แผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564)

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

            1. เห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564)

            2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างแผนการหารือฯ

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนการหารือฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดำเนินการได้โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว (จะมีการลงนามระหว่างการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่ 7 – 8 ก.พ. 62)

แผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564) เป็นการกำหนดแผนการหารือระหว่างกัน ณ กรุงเทพมหานครและกรุงมอสโก ในประเด็นต่าง ๆ เช่น

            (1) ความร่วมมือระดับทวิภาคี

            (2) ความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกในด้านการเมือง ความมั่นคง และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ

            (3) การปลดอาวุธและไม่แพร่ขยายอาวุธ เป็นต้น ซึ่งจะมีการหารือในสองระดับ ได้แก่ ระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและระดับกรมของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ แผนการหารือฯ ฉบับที่ 4 เป็นเอกสารที่แสดงเจตจำนงของ กต. ทั้งสองประเทศในการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียให้มีพลวัตมากยิ่งขึ้น

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90