WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

01 CFABAB กรมอุทยานมาตรฐานสู่สากล

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดประชุมใหญ่อุทยานแห่งชาติ หาแนวทางบริหารจัดการ พัฒนามาตรฐานสู่สากล

       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมใหญ่การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เชิญเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค องค์กรภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังการบรรยายให้ความรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และร่วมฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติยุคใหม่ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล มีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมทั้งนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และนายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมงานด้วย วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

       นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯ จะจัดประชุมการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติประเทศไทยสู่สากล หรือ Thailand Parks Congress ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ และร่วมกันหาแนวทางบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดรับกับนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ภายใต้พระราชบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายฉบับใหม่ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (COP 15) ในปี 2563 ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

     อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนในสังกัดสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งบุคคลภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 480 คน

       ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยคือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดตั้งมาแล้วกว่า 57 ปี การประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่สำคัญอันดับแรกของพื้นที่อนุรักษ์ มีจำนวน 155 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นพื้นที่รวมกว่าหนึ่งในห้าของพื้นที่ประเทศ ให้ประโยชน์กับประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะที่สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัญหาด้านพลังงาน ปัญหาขยะ และอีกหลายๆ ปัจจัยคุกคาม ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านนโยบาย กฎหมาย งบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู้ จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่ได้มาตรฐานสากลและเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

        ทั้งนี้ การประชุมฯ ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ด้านนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการขยะ และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติโดยแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีหัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์จากภาครัฐและเอกชน 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1